Màn iPhone Bể Kính

MÀN HÌNH

Apple Màn Bể Kính Màn Ép Kính
iPhone 5 180 250
iPhone 5S 120 200
iPhone 6G 200 300
iPhone 6GS 250 400
iPhone 6P 450 650
iPhone 6SP 560 700
iPhone 7G 340 500
iPhone 7P 720 850
iPhone 8G 450 700
iPhone 8P 830 1050
iPhone X 3100 3900
iPhone XR 1500 2700
iPhone XS 3200 4000
iPhone XS MAX 5500 6500