Ép kính

iPhone Ép Kính Thay Màn Hình

iPhone 5

150 300
iPhone 5S 150 350
iPhone 6G 200 400
iPhone 6S 200 500
iPhone 6P 250 800
iPhone 6SP 300 900
iPhone 7G 300 600
iPhone 7P 350 1200
iPhone 8G 300 900
iPhone 8P 350 1300
iPhone X 700 3500
iPhone XR 700 3500
iPhone XS 700 4000
iPhone XSMAX 1200 6000

 

iPAD Thay Cảm Ứng Thay Màn Hình
iPad 2,3,4 350 1000
Mini 1 400 1100
Mini 2 400 1100
Mini 3 400 1100
Mini 4 600 2300
Mini 5 800 4000
Air 1 400 1400
Air 2 900 2500
Air 3 1100 5200
iPad 5 600 1600
iPad 6 600 1800
iPad Pro 9.7 1100 2700
iPad Pro 2 2300 5000
iPad Pro 3 2400 6000