iPhone

iPhone

ÉP KÍNH

MÀN HÌNH

iPhone 5G

150

300

iPhone 5S

150

300

iPhone 6G

200

400

iPhone 6S

200

500

iPhone 6P

250

600

iPhone 6SP

300

800

iPhone 7G

300

600

iPhone 7P

350

900

iPhone 8G

300

600

iPhone 8P

350

1100

iPhone X

700

3200

iPhone XR

700

2200

iPhone XS

700

3200

iPhone XSM

1200

5500

iPhone 11

1500

3500

iPhone 11 Pro

1500

6000

iPhone 11 PM

2000

7200

THAY PIN

GIÁ

 

iPhone 5G

 200

 

iPhone 5S

 200

 

iPhone 6G

 250

 

iPhone 6P

 300

 

iPhone 6S

300

 

iPhone 6SP

350

 

iPhone 7G

300

 

iPhone 7P

350

 

iPhone 8G

350

 

iPhone 8P

400

 

iPhone X

500

 

iPhone XR

600

 

iPhone XS

550

 

iPhone XSM

700

 

iPhone 11

900

 

iPhone 11 Pro

1200

 

iPhone 11 PM

1500

 

THAY VÕ

GIÁ

 

iPhone 5G

300

 

iPhone 5S

300

 

iPhone 6G

350

 

iPhone 6P

550

 

iPhone 6S

500

 

iPhone 6SP

600

 

iPhone 7G

600

 

iPhone 7P

650

 

iPhone 8G

800

 

iPhone 8P

900

 

iPhone X

1500

 

iPhone XR

1500

 

iPhone XS

2000

 

iPhone XSM

3000

 

iPhone 11

3500

 

iPhone 11 Pro

5000

 

iPhone 11 PM

6000

 

THAY KÍNH LƯNG

 

 

iPhone 8G

400

 

iPhone 8P

400

 

iPhone X

400

 

iPhone XR

400

 

iPhone XS

400

 

iPhone XSM

400

 

iPhone 11

800

 

iPhone 11 Pro

800

 

iPhone 11 PM

1000