Linh Kiện Apple Watch

TÊN SẢN PHẨM

 

 

 

Apple Watch

Kính

Cảm Ứng

Bộ Màn Hình

Seri 1 - 38mm

100

250

900

Seri 1 - 42mm

100

250

900

Seri 2 - 38mm

 

600

2400

Seri 2 - 42mm

 

650

2900

Seri 3 - 38mm

 

600

2400

Seri 3 - 42mm

 

650

2900

Seri 4 - 40mm

150

350

3200

Seri 4 - 44mm

150

350

3200

Seri 5 - 40mm

150

900

4100

Seri 5 - 44mm

150

900

4100

Pin

Giá

 

 

Seri 1 - 38mm

100

 

 

Seri 1 - 42mm

100

 

 

Seri 2 - 38mm

100

 

 

Seri 2 - 42mm

100

 

 

Seri 3 - 38mm

150

 

 

Seri 3 - 42mm

150

 

 

Seri 4 - 40mm

200

 

 

Seri 4 - 44mm

200

 

 

Seri 5 - 40mm

500

 

 

Seri 5 - 44mm

500

 

 

Vỏ

Giá

 

 

Seri 1 - 38mm

 

 

 

Seri 1 - 42mm

 

 

 

Seri 2 - 38mm

 

 

 

Seri 2 - 42mm

 

 

 

Seri 3 - 38mm

 

 

 

Seri 3 - 42mm

 

 

 

Seri 4 - 40mm

 

 

 

Seri 4 - 44mm

 

 

 

Seri 5 - 40mm

 

 

 

Seri 5 - 44mm

 

 

 

Lưng Mặt Sau

Giá

 

 

Seri 1 - 38mm

 

 

 

Seri 1 - 42mm

 

 

 

Seri 2 - 38mm

 

 

 

Seri 2 - 42mm

 

 

 

Seri 3 - 38mm

 

 

 

Seri 3 - 42mm

 

 

 

Seri 4 - 40mm

 

 

 

Seri 4 - 44mm

 

 

 

Seri 5 - 40mm

 

 

 

Seri 5 - 44mm