Sữa Chữa iPad

IPAD MINI

Giá

Thay Võ

800

Dây Nguồn / Volume

250

Dây Sóng

200

Dây Wifi

200

Dây Home

200

Dây Sạc

250

Camera Trước

300

Camera Sau

350

Chuông

200

IPAD MINI 2

Giá

Thay Võ

800

Dây Nguồn / Volume

250

Dây Sóng

200

Dây Wifi

200

Dây Home

200

Dây Sạc

250

Camera Trước

300

Camera Sau

350

Chuông

200

IPAD MINI 3

Giá

Thay Võ

800

Dây Nguồn / Volume

250

Dây Sóng

200

Dây Wifi

200

Dây Home

200

Dây Sạc

250

Camera Trước

300

Camera Sau

350

Chuông

200

IPAD MINI 4

Giá

Thay Võ

800

Dây Nguồn / Volume

250

Dây Sóng

200

Dây Wifi

200

Dây Home

200

Dây Sạc

350

Camera Trước

300

Camera Sau

350

Chuông

200

IPAD MINI 5

Giá

Thay Võ

1000

Dây Nguồn / Volume

300

Dây Sóng

200

Dây Wifi

200

Dây Home

200

Dây Sạc

350

Camera Trước

300

Camera Sau

350

Chuông

200

IPAD 2

Giá

Thay Võ

800

Dây Nguồn / Volume

300

Dây Sóng

250

Dây Wifi

250

Dây Home

200

Dây Sạc

300

Camera Trước

300

Camera Sau

300

Chuông

250

IPAD 3

Giá

Thay Võ

800

Dây Nguồn / Volume

300

Dây Sóng

250

Dây Wifi

250

Dây Home

200

Dây Sạc

300

Camera Trước

300

Camera Sau

300

Chuông

250

IPAD 4

Giá

Thay Võ

800

Dây Nguồn / Volume

300

Dây Sóng

250

Dây Wifi

250

Dây Home

200

Dây Sạc

300

Camera Trước

300

Camera Sau

300

Chuông

250

IPAD AIR

Giá

Thay Võ

1100

Dây Nguồn / Volume

350

Dây Sóng

300

Dây Wifi

300

Dây Home

250

Dây Sạc

350

Camera Trước

350

Camera Sau

400

Chuông

250

IPAD AIR 2

Giá

Thay Võ

1500

Dây Nguồn / Volume

350

Dây Sóng

300

Dây Wifi

300

Dây Home

300

Dây Sạc

350

Camera Trước

350

Camera Sau

400

Chuông

250

IPAD AIR 3 / 2019

Giá

Thay Võ

2500

Dây Nguồn / Volume

400

Dây Sóng

350

Dây Wifi

350

Dây Home

350

Dây Sạc

450

Camera Trước

550

Camera Sau

700

Chuông

350

IPAD PRO 9.7 / 2016

Giá

Thay Võ

1500

Dây Nguồn / Volume

350

Dây Sóng

300

Dây Wifi

300

Dây Home

350

Dây Sạc

450

Camera Trước

350

Camera Sau

400

Chuông

300

IPAD GEN 5

Giá

Thay Võ

1500

Dây Nguồn / Volume

350

Dây Sóng

300

Dây Wifi

300

Dây Home

350

Dây Sạc

450

Camera Trước

350

Camera Sau

400

Chuông

300

IPAD GEN 6

Giá

Thay Võ

1500

Dây Nguồn / Volume

350

Dây Sóng

300

Dây Wifi

300

Dây Home

350

Dây Sạc

450

Camera Trước

350

Camera Sau

400

Chuông

300

IPAD GEN 7

Giá

Thay Võ

2500

Dây Nguồn / Volume

500

Dây Sóng

400

Dây Wifi

400

Dây Home

500

Dây Sạc

550

Camera Trước

400

Camera Sau

700

Chuông

400

IPAD PRO 10.5 / 2017

Giá

Thay Võ

2500

Dây Nguồn / Volume

500

Dây Sóng

400

Dây Wifi

400

Dây Home

500

Dây Sạc

550

Camera Trước

400

Camera Sau

700

Chuông

400

IPAD PRO 11 IN / 2018

Giá

Thay Võ

3500

Dây Nguồn / Volume

600

Dây Sóng

600

Dây Wifi

600

Dây Home

 

Dây Sạc

1100

Camera Trước

1500

Camera Sau

1800

Chuông

600

IPAD PRO 11 IN / 2020

Giá

Thay Võ

3500

Dây Nguồn / Volume

1200

Dây Sóng

800

Dây Wifi

800

Dây Home

 

Dây Sạc

1500

Camera Trước

1500

Camera Sau

1800

Chuông

1000

IPAD 12.9 / PRO 1 / 2015

Giá

Thay Võ

3200

Dây Nguồn / Volume

700

Dây Sóng

700

Dây Wifi

700

Dây Home

600

Dây Sạc

1500

Camera Trước

800

Camera Sau

1200

Chuông

400

IPAD 12.9 / PRO 2 / 2017

Giá

Thay Võ

3200

Dây Nguồn / Volume

700

Dây Sóng

700

Dây Wifi

700

Dây Home

600

Dây Sạc

1500

Camera Trước

800

Camera Sau

1200

Chuông

400

IPAD 12.9 / PRO 3 / 2018

Giá

Thay Võ

3500

Dây Nguồn / Volume

1200

Dây Sóng

1200

Dây Wifi

1200

Dây Home

 

Dây Sạc

1900

Camera Trước

1100

Camera Sau

1600

Chuông

600

IPAD 12.9 / PRO 4 / 2020

Giá

Thay Võ

3500

Dây Nguồn / Volume

1200

Dây Sóng

1200

Dây Wifi

1200

Dây Home

 

Dây Sạc

2300

Camera Trước

1100

Camera Sau

1600

Chuông

600