Thay Kính Apple Watch

Apple Watch

Kính

Cảm Ứng

Seri 1 - 38mm

500

700

Seri 1 - 42mm

500

700

Seri 2 - 38mm

 

1000

Seri 2 - 42mm

 

1000

Seri 3 - 38mm

 

1000

Seri 3 - 42mm

 

1000

Seri 4 - 40mm

500

700

Seri 4 - 44mm

500

700

Seri 5 - 40mm

600

1500

Seri 5 - 44mm

600

1500

Seri 6 - 40mm

1500

2500

Seri 6 - 44mm

1500

2500