Linh kiện chính hãng
Giá cả hợp lý
Sửa chữa nhanh chóng

Chào mừng đến với Trần Phát mobile !

Sữa Chữa iPhone

IPHONE 6G

GIÁ

Thay Võ

350

Dây Nguồn

150

Dây Sóng

100

Dây Wifi

100

Nút Home  (T/Đ/V)

100

Dây Sạc  ( T/Đ )

200

Camera Trước (Cảm biến)

150

Camera Sau

200

Rung

100

Loa Trong

100

Chuông

150

IPHONE 6S

GIÁ

Thay Võ

350

Dây Nguồn

150

Dây Sóng

100

Dây Wifi

100

Nút Home  (T/Đ/V)

100

Dây Sạc  ( T/Đ )

200

Camera Trước (Cảm biến)

150

Camera Sau

250

Rung

100

Loa Trong

100

Chuông

150

IPHONE 6P

GIÁ

Thay Võ

450

Dây Nguồn

150

Dây Sóng

100

Dây Wifi

100

Nút Home  (T/Đ)

100

Dây sạc  ( T/Đ )

250

Camera Trước (Cảm biến)

150

Camera Sau

250

Rung

100

Loa trong

100

Chuông

150

IPHONE 6SP

GIÁ

Thay Võ

450

Dây nguồn

200

Dây sóng

100

Dây Wifi

100

Nút Home  (T/Đ/V)

100

Dây sạc  ( T/Đ )

250

Camera Trước (Cảm biến)

200

Camera Sau

350

Rung

100

Loa trong

100

Chuông

200

IPHONE 7

GIÁ

Thay Võ

500

Dây nguồn

200

Dây sóng

150

Dây Wifi

150

Nút Home  (T/Đ/V)

250

Dây sạc  ( T/Đ )

300

Camera Trước (Cảm biến)

300

Camera Sau

400

Rung

150

Loa trong

150

Chuông

200

IPHONE 7P

GIÁ

Thay Võ

550

Dây nguồn

200

Dây sóng

200

Dây Wifi

200

Nút Home  (T/Đ/V)

250

Dây sạc  ( T/Đ )

300

Camera Trước (Cảm biến)

350

Camera Sau

900

Rung

150

Loa trong

150

Chuông

200

IPHONE 8

GIÁ

Thay Võ

600

Dây nguồn

250

Dây sóng

150

Dây Wifi

150

Nút Home  (T/Đ/V)

250

Dây sạc  ( T/Đ )

300

Camera Trước (Cảm biến)

300

Camera Sau

600

Rung

150

Loa trong

150

Chuông

150

Sạc Không Dây

300

IPHONE 8P

GIÁ

Thay Võ

700

Dây nguồn

250

Dây sóng

150

Dây Wifi

150

Nút Home  (T/Đ/V)

250

Dây sạc  ( T/Đ )

350

Camera Trước (Cảm biến)

350

Camera Sau

900

Rung

200

Loa trong

200

Chuông

200

Sạc Không Dây

300

IPHONE X

GIÁ

Thay Võ

800

Dây Nguồn

250

Dây Sóng

250

Dây Wifi

250

Dây Face ID

350

Dây sạc  ( T/Đ )

400

Camera Trước

350

Camera Sau

700

Rung

250

Loa trong

350

Chuông

300

Sạc Không Dây

300

IPHONE XS

GIÁ

Thay Võ

800

Dây Nguồn

250

Dây Sóng

250

Dây Wifi

250

Dây Face ID

350

Dây sạc  ( T/Đ/V )

400

Camera Trước

350

Camera Sau

900

Rung

250

Loa trong

350

Chuông

300

Sạc Không Dây

300

IPHONE XR

GIÁ

Thay Võ

800

Dây Nguồn

250

Dây Sóng

250

Dây Wifi

250

Dây Face ID

350

Dây sạc  ( T/Đ )

400

Camera Trước

350

Camera Sau

700

Rung

250

Loa trong

350

Chuông

300

Sạc Không Dây

300

IPHONE XSM

GIÁ

Thay Võ

1300

Dây Nguồn

250

Dây Sóng

250

Dây Wifi

250

Dây Face ID

350

Dây sạc  ( T/Đ/V )

500

Camera Trước

350

Camera Sau

900

Rung

250

Loa trong

350

Chuông

300

Sạc Không Dây

350

IPHONE 11

GIÁ

Thay Võ

1300

Dây Nguồn

300

Dây Sóng

300

Dây Wifi

300

Dây Face ID

450

Dây sạc  ( T/Đ )

500

Camera Trước

350

Camera Sau

900

Rung

300

Loa trong

450

Chuông

300

Sạc Không Dây

350

IPHONE 11 PRO

GIÁ

Thay Võ

1300

Dây Nguồn

300

Dây Sóng

300

Dây Wifi

300

Dây Face ID

450

Dây sạc  ( T/Đ )

500

Camera Trước

350

Camera Sau

1200

Rung

300

Loa trong

450

Chuông

300

Sạc Không Dây

450

IPHONE 11 PRO MAX

GIÁ

Thay Võ

1300

Dây Nguồn

300

Dây Sóng

300

Dây Wifi

300

Dây Face ID

450

Dây sạc  ( T/Đ )

500

Camera Trước

350

Camera Sau

1200

Rung

300

Loa trong

450

Chuông

300

Sạc Không Dây

450

IPHONE 12

GIÁ

Thay Võ

1700

Dây Nguồn

500

Dây Sóng

500 

Dây Wifi

550

Dây Face ID

650 

Dây sạc  ( T/Đ )

1300 

Camera Trước

800 

Camera Sau

1300

Rung

600 

Loa trong

600

Chuông

600

Sạc Không Dây

400

IPHONE 12 MINI

GIÁ

Thay Võ

1500

Dây Nguồn

 400

Dây Sóng

 400

Dây Wifi

 350

Dây Face ID

 700

Dây sạc  ( T/Đ )

800

Camera Trước

 800

Camera Sau

1100

Rung

 400

Loa trong

 500

Chuông

 500

Sạc Không Dây

 400

IPHONE 12 PRO

GIÁ

Thay Võ

1800

Dây Nguồn

400

Dây Sóng

400

Dây Wifi

400 

Dây Face ID

 800

Dây sạc  ( T/Đ )

1200

Camera Trước

700

Camera Sau

1500

Rung

 400

Loa trong

500

Chuông

 500

Sạc Không Dây

400

IPHONE 12 PRO MAX

GIÁ

Thay Võ

1900

Dây Nguồn

400

Dây Sóng

400

Dây Wifi

400

Dây Face ID

800

Dây sạc  ( T/Đ )

1200

Camera Trước

700

Camera Sau

1500

Rung

400

Loa trong

400

Chuông

400

Sạc Không Dây

400

IPHONE 13

GIÁ

Thay Võ

1800

Dây Nguồn

 500

Dây Sóng

 500

Dây Wifi

 500

Dây Face ID

 900

Dây sạc  ( T/Đ )

1100

Camera Trước

 900

Camera Sau

1200

Rung

 500

Loa trong

500

Chuông

400

Sạc Không Dây

400

IPHONE 13 MINI

GIÁ

Thay Võ

1800

Dây Nguồn

 500

Dây Sóng

 500

Dây Wifi

 500

Dây Face ID

 900

Dây sạc  ( T/Đ )

1100

Camera Trước

 900

Camera Sau

1200

Rung

400

Loa trong

400

Chuông

400

Sạc Không Dây

400

IPHONE 13 PRO

GIÁ

Thay Võ

1900

Dây Nguồn

 500

Dây Sóng

 500

Dây Wifi

 500

Dây Face ID

 900

Dây sạc  ( T/Đ )

 1400

Camera Trước

 900

Camera Sau

1500

Rung

400

Loa trong

400

Chuông

400

Sạc Không Dây

400

IPHONE 13 PRO MAX

GIÁ

Thay Võ

2300

Dây Nguồn

 500

Dây Sóng

 500

Dây Wifi

 500

Dây Face ID

 900

Dây sạc  ( T/Đ )

1500

Camera Trước

 900

Camera Sau

 1800

Rung

 500

Loa trong

600

Chuông

 500

Sạc Không Dây

 500

IPHONE 14

GIÁ

Thay Võ

2500

Dây Nguồn

 500

Dây Sóng

 500

Dây Wifi

 500

Dây Face ID

 900

Dây sạc  ( T/Đ )

1200

Camera Trước

 900

Camera Sau

 1800

Rung

 500

Loa trong

 700

Chuông

 500

Sạc Không Dây

 500

IPHONE 14 PLUS

GIÁ

Thay Võ

2500

Dây Nguồn

 500

Dây Sóng

 500

Dây Wifi

 500

Dây Face ID

 900

Dây sạc  ( T/Đ )

 1400

Camera Trước

 900

Camera Sau

 1800

Rung

 500

Loa trong

 700

Chuông

 500

Sạc Không Dây

 500

IPHONE 14 PRO

GIÁ

Thay Võ

3500

Dây Nguồn

 500

Dây Sóng

 500

Dây Wifi

 500

Dây Face ID

 900

Dây sạc  ( T/Đ )

1500

Camera Trước

 900

Camera Sau

 1800

Rung

 500

Loa trong

500

Chuông

 500

Sạc Không Dây

 500

IPHONE 14 PRO MAX

GIÁ

Thay Võ

3500

Dây Nguồn

 500

Dây Sóng

 500

Dây Wifi

 500

Dây Face ID

 900

Dây sạc  ( T/Đ )

 1400

Camera Trước

 900

Camera Sau

 1800

Rung

 500

Loa trong

 700

Chuông

 500

Sạc Không Dây

 500

IPHONE 15

GIÁ

Thay Võ

3500

Dây Nguồn